top of page

Model přirozeného soužití tří generací v jednom domě, v prostředí, kde na sebe mají čas a mohou ho smysluplně naplnit, se stal inspirací vzniku mezigeneračního centra Julie. Centrum v sobě spojuje denní péči o seniory a logopedickou práci s dětmi i dospělými, a tak svým zaměřením doplňuje sociální péči, která v České republice dosud chyběla.

Centrum, jehož odborným garantem je klinická logopedka a afazioložka PaedDr. Jitka Stejskalová, nabízí logopedickou péči dospělým osobám se získanou narušenou komunikační schopností i dětem s vývojovými poruchami řeči a jazyka. Nachází se v klidném prostředí prostorné historické vily se zahradou v blízkosti Zbraslavského náměstí v Praze 5.

„Julie je místo, kde se setkávají lidé různých generací, které nikam nespěchají a mají si co předat. Učíme se zde navzájem laskavosti, toleranci, respektu a úctě.“

 - PaedDr. Jitka Stejskalová, klinická logopedka a afazioložka

lb93P3qg.jpeg

Mezigenerační centrum Julie poskytuje své služby v rámci tří úrovní:

- CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY se sníženou soběstačností nebo s potřebou sociálního kontaktu

- CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO DOSPĚLÉ SE ZÍSKANOU NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ po cévních mozkových příhodách, úrazech mozku apod.

- MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ pro děti s nerovnoměrným vývojem řeči - opožděným vývojem řeči, vývojovou dysfázií nebo jinými obtížemi vyžadujícími logopedickou péči

 

Činnost Julie je zaměřena na prevenci i nápravu poruch komunikace prostřednictvím každodenní skupinové i individuální logopedické péče. Seniorům nabízíme také aktivizační programy, rehabilitační cvičení, trénink paměti, muzikoterapii, arteterapii, psychoterapii či reminiscenci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přínos mezigeneračního propojení

Propojením centra denní péče a školky navazujeme na tradiční model rodiny s mezigeneračním soužitím, který navozuje vlídnou atmosféru sounáležitosti a kontinuity, přirozený respekt k lidskému životu i všem jeho etapám. Takové setkávání poskytuje nenahraditelné obohacení v době, kdy se přirozené vazby mezi generacemi narušují vlivem životního stylu. Kontakt s dětmi vyvolává u dospělých a seniorů ochranitelské a pečující sklony vedoucí k posílení motivace k účasti na vlastním životě. Pro děti znamená setkávání se seniory přijímání stáří bez ostychu a s porozuměním. Proto jsme do denního programu zařadili společné aktivity jako jsou čtení, výtvarné činnosti, zpěv, hry či práce na zahradě. Společně aktivně prožité chvíle přispívají ke zlepšení fyzického, citového i kognitivního rozvoje.

 

Prostory oddělené i společné

Centrum je provozováno v prostorné historické vile s velkou zahradou, která poskytuje dostatek místa pro děti, dospělé i seniory. Díky tomu mají všichni možnost užívat oddělených prostor pro vlastní činnosti a aktivity, rozvíjení vrstevnických vztahů, odpočinek i relaxaci. Zároveň jsou zde však i místa vyhrazená pro společné akce, do kterých se mohou klienti dle vlastního zájmu zapojovat. Důraz klademe rovněž na čas strávený na zahradě, protože společné činnosti překonávají bariéry a napomáhají vzájemné komunikaci a propojení generací. Mezigenerační centrum Julie vzniklo na základě zkušeností z úspěšných zahraničních terapeutických projektů podporujících kontakt příslušníků různých generací.

DSCF3310.jpeg
bottom of page