top of page

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY

„Dbejme na to, aby nám stáří neudělalo vrásky na duši, když nám je dělá na tváři“ 

 - Michael de Montaigne

 

Centrum denních služeb pro seniory je sociální službou dle zákona 108/2006 Sb. poskytující služby seniorům, u nichž došlo z různých příčin k trvalé či dočasné ztrátě soběstačnosti či trpí osamělostí a sociální izolací a kteří vyžadují každodenní pomoc a společnost. Rovněž pak nabízíme individuální logopedickou terapii seniorům se získanou narušenou komunikační schopností (např. afázie po cévních mozkových příhodách, úrazech mozku apod.). Jedná se o zařízení rodinného typu, jehož cílem je zajištění smysluplného a aktivního trávení času klientům v prostředí, kde se scházejí tři generace. Zařízení je bezbariérové a pro své klienty zajišťuje celodenní stravování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutické cíle:

Centrum denní péče podporuje rodiny pečující o seniora a umožňuje jim sladit rodinný a pracovní život. Seniorům poskytuje možnost se denně vracet do domácího prostředí a jejich rodinám podporu v době pracovního vytížení. Klienti si sami volí frekvenci docházky dle potřeb a možností rodiny. Snažíme se posilovat soběstačnost a samostatnost našich klientů, zpříjemnit a obohatit jejich dny, zmírnit pocit osamění, případně přispět k návratu do běžného života. Klientům s afázií poskytujeme individuální terapii vedenou logopedem pod dohledem klinického logopeda. Centrum denní péče zajišťuje také sociální kontakt v rámci relaxačních činností a aktivit, pomoc při běžných sebeobslužných činnostech, psychologickou pomoc při adaptaci na změněný zdravotní stav. Mezigenerační setkávání klientů při společných aktivitách významně podporuje motivaci seniorů k vlastní aktivitě. S každým klientem pracujeme individuálně dle jeho skutečných potřeb.

 

Zaměření péče:

• Individuální logopedická péče

• Didaktické činnosti

• Kognitivní rehabilitace (metoda FIE) a aktivizační činnosti

• Rehabilitace mobility

• Pracovně-vzdělávací činnosti

• Sociálně-terapeutické činnosti

• Rozvoj a nácvik motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

• Přirozená a motivaci podporující pomoc při komunikaci

 

Součástí působení centra je i podpora pečujících členů rodiny a osvětová a vzdělávací činnost.

Harmonogram denních činností:

Nástup klienta do centra, převzetí do péče, snídaně, četba z denního tisku, diskuse

• Ranní setkání s dětmi – komunitní kruh

• Individuální logopedická péče

• Dopolední svačina

• Aktivizační činnosti a trénink paměti (rozvoj jemné motoriky, arteterapie, muzikoterapie,

   vzpomínkové aktivity, křížovky, kvízy, vědomostní hry, psychoterapie – podpůrné skupiny apod.)

• Rekondiční a dechová cvičení

• Pobyt venku na společné zahradě

• Oběd

• Odpolední klid, stolní hry, relaxace

• Poslech hudby, četba knih

• Relaxační cvičení

• Odpolední svačina

 

Naším cílem je při činnostech respektovat svobodnou volbu klientů i jejich individuální potřeby a zájmy. Kromě každodenního programu se snažíme obohacovat čas strávený v centru o další aktivity; přednášky, promítání filmů, dětská divadelní představení, setkání se zajímavými hosty apod.

Služby jsou přizpůsobeny:

• Mladším seniorům

• Starším seniorům

• Seniorům se získanou narušenou komunikační schopností

Služba není určena:

• Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitý dohled lékaře nebo péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

• Osobám, které jsou ve fázi akutní duševní choroby nebo existuje předpoklad, že by mohly ohrozit zdraví ostatních klientů (infekční onemocnění, bacilonosiči atd.).

 

Provozní doba:

Pondělí až čtvrtek od 7.30 do 13.00 hodin.

Kapacita:

16 klientů

Dokumenty ke stažení:

Ceník centra denních služeb

Vyjádření ošetřujícího lékaře

Vstupní dotazník

Žádost o poskytnutí služeb

Zásady ochrany osobních údajů

L1010883.jpeg
L1010880.jpeg
L1010425.jpeg
L1010335.jpeg
bottom of page