top of page

Od září 2024 nabízíme volnou pozici logopeda do denního stacionáře pro osoby po CMP,
který je součástí Mezigeneračního centra Julie (www.vjednomdome.cz).

V případě zájmu je možné nakombinovat úvazek s pozicí logopeda v naší logopedické MŠ. Jedná se o zkrácený
pracovní úvazek převážně v dopoledních hodinách (přesné rozvržení dle dohody). V případě
zájmu kontaktujte ředitelku Mezigeneračního centra Julie na tel. čísle 777 222 762 nebo
emailu Adamkova1@seznam.cz.

kopie.jpg

MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ

Telefon pro rodiče v případě nahlášení absence

dětí ze školky: 703/ 635 425

Mateřská škola logopedická je speciální mateřskou školou zapsanou v rejstříku škol MŠMT ČR. Poskytuje předškolní výchovu a vzdělávání dětem s narušenou komunikační schopností ve věku od 3 let do nástupu do základní školy. Mateřská škola mezigeneračního centra Julie se zaměřuje na speciálně-pedagogickou a logopedickou péči o děti s poruchami řeči a komunikace (zejména opožděný vývoj řeči a vývojová dysfázie) se zaměřením na fyziologický vývoj řeči. Cílem je hravou formou rozvíjet řeč jako základní prostředek komunikace a duševního rozvoje tak, aby byl předškolákům usnadněn hladký nástup do první třídy. Malý počet dětí v kolektivu umožňuje individuální přístup a optimální péči našich pedagogů.

parada2.jpg

Děti jsou přijímány na základě diagnostiky a doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra.

Zároveň je školka také místem, kde se děti při soužití se seniory přirozeně učí mezigenerační solidaritě, toleranci a úctě ke stáří, kde se formují jejich sociální role. Dětský svět je zde propojen se světem seniorů, je tu příležitost ke vzájemnému sblížení. Dětská radost a energie je doplňována zkušeností a moudrostí stáří.

Cíle školky:

Základním cílem školky je v přirozeném mezigeneračním prostředí nenásilně procvičovat řečové a komunikační dovednosti předškolních dětí a poskytovat denní logopedickou péči dětem s narušenou komunikační schopností. Logopedická péče probíhá jednak v rámci každodenní individuální logopedie, jednak v rámci skupinové logopedické terapie. Důraz je kladen na potřeby a možnosti jednotlivých dětí.

Dílčí cíle:

  • Rozvoj smyslového vnímání, zrakové a sluchové percepce

  • Rozvíjení tělesné obratnosti, grafomotoriky a motoriky mluvidel

  • Rozšiřování slovní zásoby

  • Podpora prostorové orientace

  • Trénink logického myšlení

  • Cvičení koncentrace pozornosti

  • Rozvoj výtvarných a hudebních dovedností

  • Upevňování kooperace v dětském kolektivu, ohleduplnosti a respektu

  • Podpora pozitivního a otevřeného přístupu k nejstarší generaci

Školka je otevřena od 7:30 do 16 hodin. Dopolední hodiny jsou zaměřeny na nápravy formou individuální a skupinové logopedické terapie, odpoledne je věnováno hrám a relaxaci. S dětmi pracuje pedagog s logopedickou kvalifikací, který zařazuje do běžné výukové činnosti individuální a skupinovou logopedickou péči. Ve spolupráci s klinickým logopedem, ke kterému děti docházejí mimo mateřskou školu, pak usiluje o včasné podchycení a postupnou reedukaci případných řečových poruch. Mnohé odpolední odpočinkové činnosti jsou organizovány se zapojením seniorů (hry, tvořivé dílničky, zpěv a rytmizace, relaxační cvičení, ruční práce, zahradničení apod.). Obě skupiny tak mají možnost se setkávat, vzájemně se motivovat a obohacovat.

20190716_091505.jpg

Školka pro děti je umístěna v secesní vile s velkou zahradou. Ta je přizpůsobena tak, aby byla prostorem nejen pro radost ze hry, ale zároveň podporovala jejich citový vztah k přírodě. Zahrada nabízí herní prvky z přírodních materiálů určených nejen k rozvoji pohybové obratnosti, ale i komunikačních dovedností. Součástí zahrady jsou záhony, o které děti společně se seniory pečují a společně sklízejí vypěstované produkty.

Provozní doba:

Pondělí – pátek 7:30-16:00

Pro děti je zajištěn celodenní stravovací a pitný režim.

 

Kapacita školky:

S ohledem na potřebu individuální logopedické péče je kapacita třídy omezena na 12 dětí.

Ceník platný pro školní rok 2023/2024 

Docházka

5 dní v týdnu

4 dny v týdnu

3 dny v týdnu

2 dny v týdnu

Cena za měsíc

7 500 Kč

6 200 Kč

5 100 Kč

4 200 Kč

Stravné (není zahrnuto v ceně školného)

dopolední svačina....15 Kč

oběd.........................50 Kč

odpolední svačina....15 Kč

Minimální docházka do školky jsou dvě dopoledne týdně z důvodu snadnější adaptace a zapojení dítěte do kolektivu vrstevníků a seniorů.

parada1.jpg
bottom of page