top of page
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR (NAŘÍZENÍ EU 2016/679)

Dovolujeme si vás informovat o tom, Mezigenerační centrum Julie zpracovává vaše osobní údaje.

INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE:

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ

Sídlo: Elišky Přemyslovny 445, Praha 5, 156 00

IČO: 02616289

Podatelna (kontaktní e-mailová adresa školy): skolka@vjednomdome.cz

ID datové schránky: 6xaxn9d

2. V JEDNOM DOMĚ O.P.S.

Sídlo: Elišky Přemyslovny 445, Praha 5, 156 00

IČO: 67980066

Podatelna (kontaktní e-mailová adresa školy): info@vjednomdome.cz

ID datové schránky: e2dxziy

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D.

tel.: 724 126 741

Email: gdpr@skacelik.cz

 

Souhlas s výkonem funkce pověřence je vyjádřen smluvním vztahem mezi správcem osobních údajů a Skácelík EU, spol. s r. o.

IČO: 07081804

Se sídlem: Bouřilova 1105/8, 198 00 Praha 9

ID datové schránky: wcx8fwi

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRO KTERÉ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE URČENY A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje získané od subjektu údajů (dále jen „dítě, klient“), jsou zpracovávány za účelem plnění právních povinností, za účelem plnění smlouvy anebo z důvodu oprávněného nebo veřejného zájmu.

DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

Mezigenerační centrum, jako správce osobních údajů má stanovené lhůty, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy, a to plně v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Právo na přístup k osobním údajům.

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem.

Právo na opravu 

Subjekt údajů může požádat o opravu nepřesných osobních údajů.

Právo na výmaz 

Subjekt údajů může požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.

Právo odvolat souhlas 

Subjekt údajů může kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Právo vznést námitku

Pokud správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě svých oprávněných zájmů, má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají.

Právo na omezení zpracování

V určitých případech může subjekt údajů požadovat, aby Správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení námitek subjektu údajů).

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů může požádat, aby obec předala subjektu údajů či třetí osobě osobní údaje, které o subjektu údajů na základě smlouvy či souhlasu zpracovává v elektronické podobě.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE K OSOBNÍM ÚDAJŮM, TÝKAJÍCÍM SE SUBJEKTU ÚDAJŮ

Spávce osobních údajů přijímá žádost o informace v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.

Způsoby ověření totožnosti:

·  Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů

·  Přijetí žádosti prostřednictvím e-podatelny, kde je podání podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem

·  Ověřením totožnosti v kanceláři školy při podání žádosti

·  Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář, Czech Point)

Jiný způsob ověření není přípustný.

bottom of page