top of page

Od září 2024 nabízíme volnou pozici logopeda do denního stacionáře pro osoby po CMP,který je součástí Mezigeneračního centra Julie (www.vjednomdome.cz).

V případě zájmu je možné nakombinovat úvazek s pozicí logopeda v naší logopedické MŠ. Jedná se o zkrácenýpracovní úvazek převážně v dopoledních hodinách (přesné rozvržení dle dohody). V případězájmu kontaktujte ředitelku Mezigeneračního centra Julie na tel. čísle 777 222 762 neboemailu Adamkova1@seznam.cz.

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO DOSPĚLÉ OSOBY SE ZÍSKANOU NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ

Centrum denních služeb pro dospělé se získanou narušenou komunikační schopností je sociální službou dle zákona 108/2006 Sb. specializující se především na dospělé osoby s afázií, tedy osoby po cévních mozkových příhodách, úrazech mozku apod., u kterých došlo k narušení již vybudovaného jazyka. Tyto osoby tak mohou mít potíže s vybavováním slov, porozuměním, čtením, psaním a počítáním. Poskytujeme diagnostiku, terapii a poradenství nejen při afázii, ale i dysartrii, neurodegenerativních onemocněních, poruchách hlasu nebo polykání. Jedná se o zařízení rodinného typu, jehož cílem je zajištění aktivního trávení času klientům, u nichž došlo z různých příčin k trvalé či dočasné ztrátě soběstačnosti, často se ocitají v sociální izolaci a potřebují odbornou logopedickou pomoc a péči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutické cíle:

Centrum denních služeb umožňuje rehabilitaci klientů s poruchou řečových funkcí v domácím prostředí. Klienti do zařízení pouze docházejí, sami si volí frekvenci docházky. Centrum nabízí pečující rodině podporu v době jejich pracovního vytížení a umožňuje tak sladit rodinný a pracovní život. Snažíme se posilovat soběstačnost a samostatnost našich klientů, zpříjemnit a obohatit jejich dny, zmírnit pocit osamělosti a přispět k jejich návratu do běžného života. Kromě toho centrum poskytuje možnost sociálního kontaktu v rámci atraktivních činností a aktivit, pomoc při běžných sebeobslužných denních činnostech, psychickou podporu při adaptaci na postižení. Rozvoj komunikačních schopností klientů je podporován také mezigeneračním setkáváním s dětmi a seniory v rámci našeho zařízení. S každým klientem pracujeme individuálně dle jeho skutečných potřeb.

 

Zaměření péče:

• Individuální logopedické terapie

Didaktické činnosti

• Kognitivní rehabilitace (metoda FIE) a aktivizační činnosti

• Rehabilitace mobility

• Pracovně-vzdělávací činnosti

• Sociálně-terapeutické činnosti

• Rozvoj a nácvik motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

• Přirozená a motivaci podporující pomoc při komunikaci

Součástí působení centra je i podpora pečujících členů rodiny a osvětová a

vzdělávací činnost.

 

Harmonogram denních činností:

• Nástup klienta do centra, převzetí do péče, snídaně, četba z denního tisku, diskuse

• Ranní setkání s dětmi – komunitní kruh

• Individuální logopedická péče/rozvíjení kognitivních funkcí pomocí metody FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacení)

• Dopolední svačina

• Aktivizační činnosti a trénink paměti (rozvoj jemné motoriky, arteterapie, muzikoterapie, vzpomínkové aktivity, křížovky, kvízy, vědomostní hry, psychoterapie – podpůrné skupiny apod.)

• Rekondiční a dechová cvičení

• Pobyt venku na společné zahradě

• Oběd

• Odpolední klid, stolní hry, relaxace

• Poslech hudby, četba knih

• Relaxační cvičení

• Odpolední svačina

Naším cílem je při činnostech respektovat svobodnou volbu klientů i jejich individuální potřeby a zájmy. Kromě každodenního programu se snažíme obohacovat čas strávený v centru o další aktivity; přednášky, promítání filmů, dětská divadelní představení, setkání se zajímavými hosty apod.

 

Komu je zařízení určeno:

• Dospělým osobám s narušenou komunikační schopností

 

Služba není určena:

• Lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitý dohled lékaře nebo péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

• Lidem, kteří jsou ve fázi akutní duševní choroby.

• Lidem, u kterých je předpoklad, že by mohli ohrozit zdraví ostatních klientů (infekční onemocnění atd.).

 

Provozní doba:

Pondělí až čtvrtek od 7.30 do 13.00 hodin.

 

Kapacita:

16 klientů

Dokumenty ke stažení:

 

Ceník centra denních služeb

Vyjádření ošetřujícího lékaře

Vstupní dotazník

Žádost o poskytnutí služeb

Zásady ochrany osobních údajů

20181106_111215.jpg
20181106_110806.jpg
IMG_4626.jpg
L1010880.jpeg
L1010545.jpeg
bottom of page