top of page

Proč jste spojili seniory, dospělé a děti dohromady?

Myšlenkou mezigeneračního soužití jsme se inspirovali v zahraničí a zaujala nás natolik, že jsme se rozhodli pro její realizaci v českých podmínkách. Nepřicházíme přitom s ničím novým. Vracíme se k tomu, co tady vždy bylo, tedy k tradičnímu rodinnému modelu soužití více generací pod jednou střechou. Každá generace má své potřeby, ale v lecčem se doplňují a obohacují a především v Julii nikam nespěchají. Podařilo se nám vytvořit prostor, kde se staří lidé mohou cítit užiteční a potřební, kde dospělí nenásilnou formou opět naváží sociální kontakty a kde děti čerpají z laskavosti, moudrosti a zkušeností stáří. Již první rok fungování centra ukázal, že toto soužití opravdu funguje a že se zde všichni bez ohledu na věk cítí moc dobře.

 

Co znamená centrum denních služeb?

Centrum denních služeb je registrovanou službou dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Posláním centra je denní péče o dospělé osoby s poruchou komunikace a o seniory, kteří z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou podpůrnou péči, nebo vyhledávají naše služby z důvodu osamění a sociální izolace. Senioři a lidé s poruchou komunikace mají své oddělené aktivity, scházejí se však při některých společných činnostech s dětmi. Centrum Julie nabízí klientům denní odbornou péči (logopedie, psychoterapie, aktivizační činnosti, trénink paměti apod.) i běžnou péči a pomoc se sebeobsluhou. Frekvenci docházky si klienti volí sami (1 – 5 dnů v týdnu v časovém rozmezí 7.30 – 17.30 hodin).

 

Neruší děti svým temperamentem ostatní klienty centra, jak vypadá den v JULII?

Děti ostatní klienty svým temperamentem neruší, protože dům má oddělená patra. V přízemí je centrum denní péče, které má prostory pro seniory a pro dospělé afatiky a v prvním patře je školka. Ráno se všichni klienti (dospělí i děti) setkávají v hlavní místnosti, kde si společně zpívají a povídají. Po ranním setkání odcházejí děti do školky o patro výš a dospělí mají svůj program – individuální logopedickou terapii, zdravotní cvičení, trénink paměti, práci s jemnou motorikou, psychoterapii apod. S dospělými klienty pracuje odborný personál a věnují se rozvoji řečových schopností pod vedením klinického logopeda. Děti se mezitím věnují běžným předškolním aktivitám (zpívání, malování, hra apod.) a práci s jazykem. Po svačině jdou děti ven na přilehlou zahradu, dospělí se mohou dle zájmu přidat. Po obědě je doba odpočinku. Senioři si čtou nebo hrají deskové hry. Menší děti odpočívají na lehátkách, větší děti se věnují klidným hrám. Po svačině se mohou děti setkat s ostatními klienty v hlavní místnosti nebo venku dle počasí.

 

Nemohou děti ohrozit zdraví seniorů a naopak?

Jako v každém jiném zařízení denní péče jsou i v Julii dodržovány základní pravidla ochrany zdraví svých klientů a není třeba se obávat vzájemného ohrožení. Podmínkou přijetí je předložená lékařská zpráva, nejsou přijímáni klienti, kteří by mohli ohrozit zdraví ostatních (duševní choroby, infekční

onemocnění, bacilonosiči apod.). Na zdraví klientů dohlíží lékařka, která je zaměstnancem zařízení. Dětem ani seniorům není umožněno navštěvovat zařízení, pokud trpí akutním onemocněním.

 

Je centrum denní péče určeno všem zájemcům nebo se jedná o specializované zařízení pro lidi s poruchou komunikace?

Projekt vznikl z iniciativy sdružení, které již více než 15 let pracuje s lidmi s poruchou komunikace. Proto nabízí JULIE kromě běžné péče o seniory i odbornou logopedickou kvalifikaci svých zaměstnanců a individuální péči osobám se získanou poruchou komunikace (afatici). Z důvodu mezigeneračního propojení jsou do stacionáře přijímáni klienti s maximálně I. stupněm bezmocnosti (lehká závislost).

Je školka s logopedickou péčí pouze pro děti s nějakou logopedickou vadou nebo je i pro děti, které potřebují logopedickou prevenci?

Školka poskytuje předškolní výchovu a vzdělávání pouze dětem, u nichž byla shledána porucha komunikace (dyslálie/patlavost, opožděný vývoj řeči, dysfázie apod.) a které splňují věkovou hranici od 3 let po nástup do základní školy. Primárním posláním školky je zajišťovat logopedickou terapii se zaměřením na správný fyziologický vývoj řeči a reedukaci při nesprávné artikulaci.

 

Musí dospělý klient nebo dítě docházet všech 5 dní v týdnu?

Ne, nemusí. U dětí doporučujeme minimální docházku 2 dopoledne vzhledem k adaptaci na kolektiv. Dospělí klienti si mohou vybrat, kdy jim docházka vyhovuje. Přihlížíme i k individuálním plánům. Vše je na vzájemné dohodě.

 

Mohu být jako rodič přítomen, když si dítě zvyká na školku?

Ano, podporujeme přítomnost rodiče při adaptaci na nové prostředí. Stejně tak podporujeme i adaptační kroky u seniorů. Každý má svůj čas, kdy si zvykne být sám.

 

Jak je zajištěno stravování dětí a seniorů?

Obědy pro děti i seniory jsou dodávány externí firmou, která je doporučena a schválena Hygienickou stanicí hl. města Prahy.

 

Je pobyt hrazen pojišťovnou?

Pobyt seniorů není hrazen žádnou pojišťovnou. Centrum denních služeb je soukromé zařízení provozované obecně prospěšnou společností V jednom domě a klienti si služby hradí sami. Klienti, jimž jejich sociální situace neumožňuje si pobyt hradit, mohou získat podporu prostřednictvím nadačního fondu Julie (více informací u ředitelky Centra denních služeb).

Mateřská škola Julinka je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství ČR jako soukromá mateřská škola se státní dotací. Pobyt dětí je tedy částečně hrazen prostřednictvím státní dotace a částečně formou školného placeného rodiči.

bottom of page